PLN-Personal Learning Network

מתוך ויקי מושגים חינוכיים
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חנן יניב: 

רשת למידה אישית כוללת את כל ערוצי הידע שמזינים את האדם במידע את כלי עיבוד וארגון המידע שבהם הוא משתמש ואת כל ערוצי ההפצה של מידע שבהם הוא משתף את העולם.

רשת למידה אישית איננה מוגבלת למסגרת לימודים או לתקופה בה האדם הוא חלק ממסגרת למידה (לקראת תואר, למשל). הרשת מלווה את האדם כל חייו ומיפויה עוזר לזהות ערוצים חסרים שיכולים להזין את האדם כלים חסרים שיכולים לו לעזור להפיק משמעות מן הידע שצבר או ערוצי הפצה חסרים שיכולים לעזור לו להרחיב ולהעמיק את פוטנציאל ההשפעה שלו על העולם.

התרשים הבא מציג רשת למידה אישית של מורה. זוהי סכמה כללית המציגה מודל אפשרי. בתהליך ההטמעה שנציג בפרק הבא נתאר את מסלול הפיתוח של רשת למידה אישית לקהילת לומדים (מתכשרים להוראת האמנויות), בה חלק מהערוצים משותפים לכל הלומדים וחלק ייחודיים לכל לומד ולומד.

PLN-Personal Leaening Network.png

המורה המרושת (Couros 2006)

אסטרטגיות שימוש ברשת למידה אישית ללומד

כבר דיברנו על מודעות עצמית כתנאי להרחבת מעגל הלמידה של הלומד מלמידה במסגרת ללמידה כאורח חיים, שהרי כולנו לומדים כל הזמן אך רק מודעות לכך תוביל להבניית הלקט האקלקטי הזה של חוויות ופרטי מידע שמציפים אותנו לידע שמיש. מכך משתמע שלמידה כאורח חיים מחייבת שינו באורח החיים שעיקרו הנכונות ללקט באופן מודע פרטי ידע, עיבודם וארגונם לקראת שימוש עתידי.

חשיבות המודעות האישית לעצמך כלומד תמידי, מצטרפת לרשימה של אסטרטגיות שמונה קורוס (Courus 2010) כמצע לשימוש ברשת למידה אישית: הבנה בסיסית של רשתות חברתיות, סוגי המשאבים שאפשר לפגוש בהן וצורות שימוש במשאבים אלה; הכרות עם הכלים שמאפשרים לנצל רשתות חברתיות כמקור מידע; יכולת איתור של כלים חדשים וערוצי מידע חדשים; הבנת תרבות התקשורת ברשתות חברתיות ומקומך כשותף תוך חיזוק

הקשרים שיש לך עם משתמשים אחרים ברשת, ועוד.

להלן תרשים שילוב רשת למידה אישית במהלך הטמעת אורח חיים דיגטלי בפקולטה לאמנויות במכללה להכשרת מורים:

PLN.JPG